Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Higiena Myślenia, dostępny pod adresem internetowym https://higienamyslenia.pl, prowadzony jest przez TESTUCAN Cezary Nowak, ul. Zawiszy 12 m. 28, 01-167 Warszawa, NIP 1181879030 REGON 142596480.
 2. Sklep sprzedaje materiały cyfrowe, w tym pliki PDF oraz dostęp do artykułów premium do samodzielnej psychoedukacji dostępnych w zamkniętej, udostępnianej odpłatnie strefie portalu.

§2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Produkt Cyfrowy – produkt niebędący rzeczą materialną, dostarczany elektronicznie w formie pliku PDF lub jako dostęp do zamkniętej części serwisu z treściami premium.

§3 Składanie zamówień

 1. Zamówienia na Produkty Cyfrowe można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu.
 2. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności.
 3. Dostawcą płatności jest firma Blue Media (Autopay). Płatność za produkty jest możliwa w formie szybkich płatności BLIK oraz szybkich przelewów online.

§4 Dostawa

 1. Dostawa Produktów Cyfrowych odbywa się poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta linku do pobrania pliku PDF lub instrukcji dostępu do zamkniętej części serwisu.
 2. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Produkt Cyfrowy niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
 3. W przypadku zakupu usług (sesje indywidualne TRE stacjonarnie, online oraz sesje grupowe) sesja odbędzie się ustalonym wspólnie terminie (przez kalendarz rezerwaci terminów na stronie lub ustalenia telefoniczne – tel. 796 754 076 lub mailowe alicja@higienamyslenia.pl)

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku Produktów Cyfrowych, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko do momentu rozpoczęcia procesu dostarczania treści cyfrowych.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sklepu.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące dostępności i jakości Produktów Cyfrowych można składać na adres e-mail Sklepu.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w wyznaczonym przez Sklep terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu.