Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ HTTPS://HIGIENAMYSLENIA.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych
  Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby
  Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie
  korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
  osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki
  administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
  organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych
  osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
  I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Pan TESTUCAN Cezary Nowak, ul. Zawiszy 12 m. 28, 01-167 Warszawa, NIP 1181879030 REGON 142596480 (zwany dalej: „Właściciel”).
  II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  przesyłania na żądanie użytkownika dodatkowych materiałów drogą mailową
 6. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
  o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również
  przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji
  handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy
  wyprzedaży.
 7. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych
  obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań,
  2/6
  w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych
  z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 8. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu
  bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony
  przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług
  i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego
  marketingiem bezpośrednim.
  III. RODZAJ DANYCH
 9. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
  niezbędne do:
  a. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
 • data urodzenia;
  IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,
  4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu
  zgody Użytkownika.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie
  dobrowolne.
  V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
 4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji
  o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania
  3/6
  swoich danych osobowych.
 6. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego
  danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych
  może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.
  wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć
  wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów
  przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony
  internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora
  danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane
  czynności.
 7. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby
  administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na
  dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie
  konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory
  przez administratora danymi osobowymi.
 8. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
  danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez
  administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie
  w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym
  celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie
  sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi
  i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 9. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy
  to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym
  zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na
  dotychczas dokonane czynności.
 10. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,
  przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do
  administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać
  dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie,
  żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego
  życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu
  podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania
  jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz
  uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 11. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem
  miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
  4/6
  VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 12. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest
  konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których
  zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich
  przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem
  cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 13. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez
  okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe
  z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu
  przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 14. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące
  zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi
  Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 15. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,
  dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta
  Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku
  wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych
  osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.
  VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM
 16. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
  współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji
  transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania
  przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od
  administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na
  otrzymywanie informacji handlowych).
 17. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
  Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani
  przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych
  tych osób trzecich.
 18. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza
  obszar Unii Europejskiej.
 19. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13
  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.
  5/6
  VIII. PLIKI COOKIES
 20. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię
  (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie
  Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu)
  oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych
  i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych
  potrzeb Użytkownika.
 21. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,
  który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu
  przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego
  urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich
  głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 22. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne
  tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu
  przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po
  powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas
  zachowywane przed dłuższy czas.
 23. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
  anonimowe pliki cookies naliczające liczbę odwiedzin (koko analytics)
 24. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
  administratora.
 25. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne
  z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 26. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie
  akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną
  zapisane w pamięci urządzenia.
 27. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies
  lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne
  powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia
  akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 28. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić
  pełne korzystanie ze strony internetowej.
 29. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  6/6
  a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej,
  aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były
  dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę
  internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników,
  którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej
  pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest
  zarejestrowana na stronie internetowej;
  d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,
  adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości
  diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
  e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
  internetowej;
  f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta
  ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy
  strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.